februari 15, 2006

Hans Bergström vill kunna häda

Hans Bergström, doc. i statsvetenskap, f d chefred i DN:

"Jag är inte beredd att i det allmänna samtalet lova att hysa respekt för religioner. Jag anser dem samtliga vara uttryck för människans benägenhet för vidskepelse." länk

Bergströms artikel visar hur svårt det blir för ett land som övergett Den Kristna Tron och ersatt den med avguden mångkulturalism där alla religioner tilldelas samma värde.

Bergström ger ett logiskt och förnuftigt resonemang baserat på humanistisk ateism.

Men nu finns det en Gud och en gudomlig uppenbarelse - Bibeln. Därmed faller hela Bergströms förnuftiga resonemang.

I ett rättfärdigt land straffar staten den med döden som hädar Den Kristna Tron.

Andra religioner, eller sekter, kan naturligtvis inte erhålla samma skydd. Däremot främjar lagarna i ett rättfärdigt land godhet även mot gudlösa och avgudadyrkare. Jesus befallde oss att älska våra fiender, inte håna dem.